6/27/2023

Česko potřebuje zákon o podpoře v bydlení, jinak se bytová nouze nevyřeší

Zákon o podpoře v bydlení z pera Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva práce a sociálních věcí je v meziresortním připomínkovém řízení. Pokud vše půjde podle plánu, bude zákon do konce roku předložen vládě a vstoupí v platnost na začátku roku 2025. Široká koalice odborníků sdružená v iniciativě Za bydlení považuje současný návrh za kvalitní a je přesvědčena, že přijetí zákona přispěje ke zlepšení situace domácností, na které nejvíce dopadá krize bydlení a bytová nouze. Zákon je podle iniciativy nutně potřeba přijmout ještě v tomto volebním období, jinak hrozí, že se problém krize bydlení bude nadále prohlubovat a v bytové nouzi se ocitnou další tisíce lidí.

Iniciativa Zabydlení vyhodnotila návrh zákona podle Desatera dobrého zákona o dostupnostibydlení[1]. V 8 z10 kritérií je podle ní zákon velmi dobrý a ve zbylých 2 z 10 je dobrý. Pokudtedy zákon projde v současné podobě, může zásadním způsobem přispět k řešeníbytové nouze a krize bydlení v Česku.

 

“Jsme rádi, že si současná vláda uvědomuje závažnostkrize bydlení a pevně věříme, že se jí podaří prosadit zákon, který nám v Českuuž 30 let chybí. Předchozí vlády nebyly ani navzdory prohlubující se bytovénouzi a zhoršující se dostupnosti bydlení schopné zákon prosadit,” říká Katarina Šrámková z iniciativy Za bydlení. Ta sdružuje experty*kyz nevládních neziskových organizací a akademické sféry, poskytovatelesociálních služeb i zástupce*kyně samospráv z obcí a krajů, kteří seotázce prevence a řešení bytové nouze v Česku věnují.

 

Přijetí zákonapodporují také zástupci a zástupkyně krajů a obcí, které se s problémy bytovénouze dlouhodobě potýkají. Radní Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcíRobert Pisár říká: „Po 10 letechdiskuzí a mlácení prázdné slámy politiky, vznikl návrh zákona o podpoře v bydlení.Po jeho zavedení jistě zjistíme, že má vady na kráse a chybičky, ale tyodstraníme a konečně začneme řešit situace lidí v bytové nouzi. Děkujivšem autorům a podporovatelům zákona!”

 

Komu přijetí zákona o podpoře v bydlení pomůže?

 

„Zákon pomůže lidem kteří aktuálně řeší nějaký z problémů týkajících sebydlení – řeší ohrožení ztrátou bydlení, trpí nadměrnými náklady na bydlenínebo jsou vyloučeni ze standardního bydlení a žijí v bezdomovectví. Součettěchto všech kategorií nyní činí až 1,3 milionu osob. Zákon má potenciál vnásledujících 10 letech snížit počet osob v bytové nouzi nejméně o 30 %. Pokudnebude přijat, počet lidí v nouzi naopak poroste, zvýší se celospolečenskázátěž v oblasti bydlení a pro jakoukoli následující vládu, která se veřejnýmipolitikami bydlení bude zabývat bude úkol nastavení odpovědných politik jenomnáročnější pro prosazení i financování,” říká BarboraBírová, ředitelka Platformy pro sociální bydlení.

 

„Podle naší nové studie je bytová nouze ve 48 % případech jedním zdůvodů umístění dětí do dětského domova. Proto považujeme za naprosto klíčovépřijmout zákon a zajistit, aby rodiny mohly bydlet ve standardním bydlení aděti nemusely končit v dětských domovech,” vysvětlujeBarbora Křižanová z Nadace J&T.

 

„Vdobě covidu jsme podporovali klienty, kterým náhlý výpadek příjmů z důvodunemoci, ztráty zaměstnání ohrozil jejich setrvání v nájemním bydlení. Poskytlijsme jednorázovou finanční pomoc ze sbírky SOS ČESKO na jeden nájem a dál snimi spolupracovali v rámci sociální služby. Zkusili jsme si tak některé prvky,které přináší zákon o podpoře v bydlení. Viděli jsme, že cílená podpora rodin ijednotlivců má pozitivní dopad na udržení bydlení. Podpora chudých rodin vbydlení nemůže stát jen na podpoře neziskových organizací a několika obcí, jepotřeba široká systémová změna, kterou přináší zákon o podpoře v bydlení,“ říká Kateřina Dosoudilová, vedoucí sociálních služeb z Člověka vtísni.

 

„Armáda spásy poskytuje podporu lidem bez domova a v bytové nouzi. Vsoučasné době v České republice stále není žádné legislativní ukotvení,které by definovalo oblast sociálního nebo dostupného bydlení. S ohledem naabsenci zákonných předpisů vítáme, že cílem návrhu zákona o podpoře v bydleníje nastavení systémového řešení bytové nouze v České republice, které by mělopřinést potřebné nástroje a souhrn efektivních řešení. Věříme, že tento zákonnapomůže všem potřebným lidem získat své vlastní bydlení,“ vysvětluje národní ředitel sociálních služeb z Armády spásy Jan Krupa.

 

„Zákon o podpoře v bydlení také může efektivně omezit obchod s chudobou,který je v Česku dlouhodobým problémem. Domácnosti, které nyní kvůli špatněnastavenému systému musí bydlet v předražených a často nevyhovujícíchubytovnách, tak dostanou příležitost bydlet v bezpečných domovech. Vdlouhodobém horizontu to zároveň ušetří peníze státní pokladně,” říká Iva Kuchyňková z Charity Česká republika.

 

Návrh zákona o podpoře v bydlení vychází z české izahraniční dobré praxe

 

Samotný zákon jepostavený na třech pilířích, které mohou zefektivnit systém podpory bydlení.

 

Prvním pilířem jevytvoření široké dostupné sítě kontaktních míst pro bydlení v každé obci s rozšířenoupůsobností. Ta budou poskytovat základní a specializované poradenství, posoudíbytovou nouzi dané domácnosti a navrhnou, jakým způsobem má být domácnostpodpořena. Budou zároveň sbírat data o bytové nouzi, která v současné doběnejsou dobře dostupná a která umožní lépe systémově řešit krizi bydlení.Kontaktní místa pro bydlení již nyní fungují v 11 českých městech (Praha a 4městské části, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, České Budějovice, Most, Chomutov,Písek a Moravská Třebová) a v dalších 3 městech se připravují. Kontaktní místapro bydlení se plánují rozšířit i do dalších pražských městských částí avzniknou i v několika brněnských obvodech. Tento systém již nyní funguje veVelké Británii. „Kontaktní místo pro bydlení se nám v Praze 3osvědčilo. Stále více lidí má dnes kvůli zvyšujícím se nákladům spojeným sbydlením problém si bydlení udržet. Mnoho lidí také stále neví, že mají nárokna nějakou formu sociální podpory, zejména na příspěvek na bydlení. Když selidé v nouzi obrátí na naše kontaktní místo pro bydlení, náš tým jim poradí,zda jim obec dokáže nabídnout obecní byt, pomůže zanalyzovat jejich životnísituaci a ochotně nasměruje na možnosti další podpory,” říká Ondřej Rut, místostarostaPrahy 3.

 

Druhým pilířem jesystém garancí pro soukromé majitele bytů a systém kompenzací pro obce. Tenbude motivovat majitele nájemních bytů, aby je pronajali ohroženým skupinámobyvatel, pro které je v současné době velmi obtížné sehnat nájemní bydlení azároveň podpoří obce, které poskytnou těmto domácnostem byty do pronájmu. VČesku již tento systém funguje například v Plzni, na Ostravsku, v Mostě, Prazei v Ústí nad Labem. V zahraničí funguje například v Belgii a Francii.

 

Třetím pilířemzákona o podpoře v bydlení je asistence v bydlení, která je klíčovým nástrojemprevence ztráty bydlení. V rámci asistence budou sociální pracovníci apracovnice pomáhat domácnostem s udržením si bydlení ve standardním bytě.Asistence v bydlení se již osvědčila například na Praze 7, v Brně, v Ústí nad Labem,v Písku, nebo v Plzni.

 

Paralelně s přijetím aimplementací navrženého zákona o podpoře v bydlení je důležité, aby státpromítal podporu v bydlení i do dalších souvisejících politik. Těmi jsouvýstavba dostupného bydlení, nastavení systému sociálních dávek, dávek na bydlenía jejich efektivní provazba (včasnost a pravidelnost vyplácení, maximální možnáautomatizace) se systémem podpory v bydlení či úprava nájemních vztahůtak, aby již nedocházelo k řetězení krátkodobých nájemních smluv. Pro úspěšnouimplementaci navrhovaného zákona je nutné, aby byly investice a parametry výzevv programech jako IROP, Výstavba a dalších nastaveny podle potřeb obcí adomácností a aby pomohly rozvíjet obecní podporované bydlení a bydlení sgarancemi.” uzavírá Katarína Šrámková.

 

Zhodnocení stávajícího návrhu Zákona o podpořev bydlení dle Desatera dobrého zákona o podpořev bydlení iniciativy Za bydlení a jeho srovnání s předchozímilegislativními návrhy v této oblasti naleznete na: https://desatero.zabydleni.org/


[1] https://desatero.zabydleni.org/

Zpět na aktuality