Zasaďme se
za bydlení!

Jak chceme zastavit rozevírající se nůžky bytové nerovnosti?

O navrhovaném řešení

Jak bude návrh fungovat v praxi? 

Zákon v první řadě navrhuje zavést síť kontaktních míst podpory v bytové nouzi v rámci obecních úřadů v obcích s rozšířenou působností. Většině domácností, které potřebují podporu v oblasti bydlení, totiž stačí poskytnutí poradenství nebo finančně nenáročná pomoc (např. příspěvek na kauci). Kromě poradenství kontaktní místo posuzuje (ne)uznání bytové nouze, pravidelně přehodnocuje situaci domácností a vypracovává individuální plán podpory. Na kontaktním místě budou pracovat specialisté na bydlení, kteří budou mít dostatek informací o jednotlivých domácnostech a poskytnou tak efektivní pomoc. Návrh předkládá několik možností, jak situaci řešit – základem je chytrý mix.

10 000 domácností
může dosáhnout na lepší bydlení

Pokud by byl zákon schválen, pro radu v oblasti bydlení by si mohlo přijít 100 tisíc domácností ročně. Za první 10 let účinnosti zákona by se do normálního bydlení mohlo nastěhovat 80 tisíc domácností v bytové nouzi.

Řešení, které Za bydlení prosazuje, není řešením od stolu. Podíleli se na něm lidé z praxe – od představitelek a představitelů obcí, státní správy po sociální pracovnice a pracovníky. Nezbytnou součástí smysluplného řešení je podle nás chytrý mix institucionálních a legislativních nástrojů pro ty, kteří se dostanou do bytové nouze i ty, kteří těmto lidem pomáhají – včetně například pronajímatelů, kterým dnes chybí základní systém garancí (hrazení nájmu, nepoškození bytu apod.), pokud se do systému zapojí. Nevymýšlíme přitom žádné vzdušné zámky, ale stavíme na již ověřených opatřeních a inovacích, které se obcím i státu již v praxi osvědčily.

Naše články

Náš recept na řešení bytové nouze

Chytrý mix, to jsou osvědčené nástroje podpory v bydlení. V praxi již byla ověřena úspěšnost vyplácení dávky mimořádné okamžité pomocí (MOP) na úhradu kauce (na vzorku více než 700 domácností); pozitivní dopady asistence v bydlení; funkčnost garantovaného bydlení (projekty zahrnujícími stovky bytů).

Chytrý mix umožňuje vybudovat systém podpory v bydlení každé obci na míru: kde jsou byty, ale nekvalitní, tam se bude rekonstruovat; kde nejsou vůbec, tam se bude stavět; kde byty jsou, ale lidé je nepronajímají a nechávají prázdné, tam najde uplatnění garantované bydlení.

Systém je založen na tom, že odpovědné orgány budou mít povinnost volit nejlevnější účinné řešení: mnohdy není třeba stavět byty, stačí poradenství, MOP na kauci či asistence v bydlení.

A)  Podpora při hrazení kauce

O tom, zda může žadatel dostat dávku Mimořádné hmotné pomoci (MOP) na uhrazení kauce momentálně rozhoduje Úřad práce, který v mnoha případech podporu zamítne a bydlení se tak stává nedostupným. Navrhujeme možnost získat podporu při hrazení kauce na základě rozhodnutí kontaktního místa podpory v bytové nouzi. Dávka tak bude využívána výrazně více a v kombinaci s Asistencí bydlení přispěje k zabydlení několika tisíc domácností ročně.

B) Garantované bydlení

Toto opatření zpřístupňuje bytový fond pro domácnosti, které jsou teď vyloučeny z trhu s běžným bydlením. Mezi vlastníka bytu (soukromého majitele nebo obec) a pronajímatele vstoupí garant, který majiteli zajistí: úhradu nájemného, řešení škod nebo pomoc s vyřízením dávek na bydlení. V závislosti na rozsahu spolupráce pak získá garant nárok na státní příspěvky, například 24 tisíc korun na údržbu a administrativu za každý rok domácnosti v bytě. Tyto příspěvky umožní rozvoj garantovaného bydlení po celé České republice.

C) Fond podporovaného bydlení

Přicházíme s následujícím řešením:

  • Obec dobrovolně vloží byt do Fondu podporovaného bydlení

  • Kontaktní místo podpory v bytové nouzi rozhodne o domácnostech, které by měly být do bytu umístěny 

  • Obec si následně vybere nájemce a vzniká jí nárok na náklady spojené s provozem ve výši 24 tisíc korun za každý rok domácnosti v bytě 

Obce tak budou mít díky garanci a kompenzaci nákladů menší obavy z pronajímání bytů domácnostem v bytové nouzi. Předpokládáme proto, že do Fondu bude vloženo několik tisíc obecních bytů.

D) Výstavba, rekonstrukce či výkup bytů

Obce budou moci získat novou investiční podporu pro pořizování bytů prostřednictvím výstavby, rekonstrukcí nebo výkupu bytů. V programu na to bude vyčleněno několik miliard korun ročně. Podporovat se bude především rekonstrukce obecních bytů, výstavba nebo výkup podle toho, která varianta bude levnější. Program cílí na regiony, kde není možné řešit bytovou nouzi jinak. Všechny byty pořízené díky této podpoře musí obce vložit do Fondu podporovaného bydlení a ponechat je tam po dobu minimálně 10 let. Minimalizuje se tak riziko, že dojde ke zneužití financí ze státního rozpočtu a do bytů budou umisťovány rodiny, které pomoc nepotřebují nejvíce.

Síť dostupných kontaktních míst na obecních úřadech

Široké veřejnosti poslouží síť dostupných kontaktních míst poskytující poradenství na obecních úřadech. Lidem, kteří se ocitnou v bytové nouzi, poskytne odborné poradenství a pomoc s cílem předejít ztrátě bydlení.

Asistence v bydlení

Asistence v bydlení je důležitá pro úspěšné zabydlení domácnosti, která se ocitla v bytové nouzi.
O přiznání Asistence rozhodne kontaktní místo podpory v bytové nouzi a zajistí, že se dostane k rodinám, které ji opravdu potřebují. Asistence bude sloužit jako prevence neplacení nájmu, nebo poškození bytů. Pomůže taky s udržováním dobrých sousedských vztahů, včetně řešení případných sousedských sporů. Pro podpořené domácnosti budou platit stejná pravidla jako pro ostatní nájemníky. Díky ošetření těchto rizik
se výrazně zvýší ochota obcí i soukromých majitelů pronajmout byty domácnostem, které z nějakého důvodu považují za rizikové. To následně povede také k většímu zájmu obcí o investiční podporu, kterou mohou získat na pořizování sociálních bytů.

Mimořádná dávka za účelem udržení bydlení

Mimořádné dávky jsou určeny pro domácnosti s dočasným výpadkem příjmu. Domácnosti se mohou obrátit na kontaktní místo podpory v bytové nouzi, který by jim zprostředkoval podporu nejprve z krizových fondů obcí, poté od nadací nebo soukromého sektoru, poslední možností je vydání stanoviska, dle kterého by domácnosti měla být přiznána dávka mimořádné okamžité pomoci za účelem udržení bydlení.

Poradenství v bydlení

Síť kontaktních míst bydlení bude dostupná na všech obcích s rozšířenou působností a sloužit široké veřejnosti. Komukoli, kdo požádá o pomoc, poskytne poradenství sloužící k získání či udržení bydlení, včetně základního právního poradenství. Ze zkušeností z provozu vyplývá, že velké části domácností,
které potřebují podporu v oblasti bydlení, stačí místo, kam se mohou obrátit se žádostí o radu.

Přínosy z různých perspektiv

Vhodné podmínky k bydlení pro seniory

Senioři a seniorky jsou největší skupinou, která potřebuje poradenství v oblasti bydlení. Stále častěji se totiž dostávají na ubytovny, protože si nemohou dovolit platit stávající bydlení nebo zůstávají v bytech, které nevyhovují jejich potřebám. 

Ukončení byznysu s chudobou

Současný systém pro vyplácení dávek na bydlení je nastaven tak, aby byl výhodný především pro majitele ubytoven či nevyhovujících bytů a podporuje vznik vyloučených lokalit a ghett. Veřejné peníze jsou navíc využívány neefektivně. Vybudování systému podpory v bydlení založeném na standardních bytech umožní ukončit byznys s chudobou a podporu nevhodných ubytoven nebo bytů. 

Pozitivní dopady na děti 

Více než 20 tisíc dětí vyrůstá v dětských domovech a pěstounské péči. Od roku 2015 se jejich počet zdvojnásobil. Právě nevyhovující bydlení je v mnoha případech jedním z hlavních důvodů, proč jsou děti umísťovány mimo rodinu. Náhradní péče aktuálně stojí stát více než 7 miliard korun ročně. Přijetím zákona se sníží počet dětí, které jsou z rodin odebrány. Pozitivní dopad bude mít taky na mladé lidi, kteří opouští dětské domovy — ti nyní často končí kvůli absenci podpory bydlení na ulici. 

Šance pro děti z vyloučených lokalit

V Ústeckém a Karlovarském kraji, kde je nejvíce vyloučených lokalit, 16 % dětí nedokončí základní vzdělání. Státní rozpočet přichází za život jednoho takového dítěte s nedokončeným vzděláním o 13 miliard korun. Zákon také dětem ze sociálně vyloučených oblastí pomůže získat šanci na změnu a neopakovat vzorce chování, které přebírají od rodiny. 

Zlepšení podmínek pro oběti domácího násilí 

Domácí násilí zažije v Česku alespoň jednou během života přibližně 40 procent žen a mužů. Sociální izolace a ekonomické problémy spojené s epidemií COVID-19 přitom riziko výskytu domácího násilí dále zvyšují. Když se oběti domácího násilí rozhodnou společnou domácnost s násilníkem opustit, těžko hledají alternativy bydlení.

Zmírnění dopadů epidemie koronaviru

Epidemie koronaviru nejvíc zasáhne nejzranitelnější skupiny obyvatel — prodavače a prodavačky, pracovníky a pracovnice v sociálních službách, pracovníky a pracovnice v pomáhajících profesích, samoživitelky a samoživitele. To všechno jsou ohrožené skupiny, které se snadno mohou dostat do problémů s placením nájmu a výrazně se snižuje šance, že si zachovají přijatelné bydlení. 

Materiály ke stažení

Nejčastější otázky

Komu zákon pomůže?

Návrh pomůže všem lidem, kteří to potřebují — významnou část podpořených budou tvořit senioři, lidé se zdravotním postižením nebo matky samoživitelky. 

Jak víme, že nedojde ke zničení bytů nebo neplacení nájemného?

Tato rizika jsou ošetřeny prostřednictvím asistence v bydlení. Ta bude plnit podpůrnou i monitorovací roli. Případné problémy se tak podaří zachytit včas a nebude docházet k jejich eskalaci. Pro domácnosti v bytové nouzi platí stejná pravidla jako pro další nájemníky – neplacení nájemného nebo poškozování bytu je důvodem k výpovědi z nájmu. V případě nedodržení podmínek nebudou mít domácnosti po určitou dobu možnost žádat o podporu.

Jak zajistíme, aby nevznikaly vyloučené lokality?

Na toto riziko reaguje hned několik opatření: v rámci chytrého mixu budou domácnosti umisťovány do běžné zástavby, činnost Orgánů pro podporu bydlení nebude přispívat k tvorbě vyloučených lokalit, prevence proti vyloučení je jedním z hlavních pravidel investičního chytrého dotačního programu, upraveného pro specifika v obcích a místní náklady pořízení bydlení.

Kde už naše řešení funguje?

Písek

V Písku je dobře a to i proto, protože tam funguje naše řešení. Úřad práce nezřídka využívá mimořádné okamžité pomoci (MOP) na kauce. v rámci projektu sociálního odboru, součinnost sociálního i bytového bylo zřízeno kontaktní místo bydlení (KMB) nabízející poradenství a prevenci ztráty bydlení. Od roku 2019 je realizován projekt Sociální realitní kancelář/ garantované bydlení Romodromu ve spolupráci s městem (konzultace prioritních skupin, např. při rušení ubytovny). Case management a koordinace podpůrných služeb (ústřední aktivní role odboru sociálních věcí podpořené projektem ESF a vyškolení poskytovatelé pro zabydlování dle principů Housing First.

Chomutov

V Chomutově je dobře a to i proto, protože tam funguje naše řešení. Chomutov je příkladem města, které využívá různých možností pro získání bytů do svého vlastnictví. Město nakoupilo 14 bytů díky využití prostředků z ITI IROP, nyní disponuje celkem 28 sociálními byty (10 bytů z pilotu MPSV + 2 byt vyčleněné městem pro soc. bydlení + další 2 byty vyčleněné Chomutovskou bytovou, a.s., + 14 nově koupených bytů od veřejnosti z výzvy ITI). Dále město získalo v centru města 7 kompletních vchodů a v nich přesně 84 bytových jednotek. K tomu 35 nebytových prostor, převážně obchodních jednotek. http://vykupbytu.chomutov-mesto.cz/

Pardubice

V Pardubicích je dobře a to i proto, protože tam funguje naše řešení. Využívání mimořádné okamžité pomoci (MOP) na kauce. Sociální odbor funguje i jako kontaktní místo pro bydlení (KMB) – poradenství, zpracování žádostí, spíše malé kapacity na podporu zabydleným nájemníkům (ale pouze 2 lidi na vše, poddimenzované). Sociální byty (cca 15 ročně) ale vysokoprahové (nízká tolerance dluhů, jen 1 z 30 nájemníků potřeboval intenzivnější podporu), byty provozované i neziskovým sektorem, Plán rozvinout terénní služby na podporu stability v bytech (dle evaluace), Plán rekonstrukce bytů (90)

Praha 3

V Praze 3 je dobře a to i proto, protože tam funguje naše řešení. Praha 3 v rámci spolupráce s hlavním městem zřídila tzv. kontaktní místo pro bydlení, na kterém pracovníci radnice pomohou komukoliv řešit bytový problém – slouží nejen k pomoci vyplnit žádost, podpoře lidem při řešení bydlení bude mnohem širší. Zaměstnanec pomůže zhodnotit bytovou situaci, poradí, co vše se zohledňuje při hodnocení, poradí, jak a kde čerpat příspěvky.  Praha 3 změnila systém přidělování obecních bytů ohroženým skupinám svých občanů, kteří se dostanou do bytové nouze. Pravidla jsou transparentní a jsou založena na bodovém hodnocení jednotlivých zájemců. Největší pozornost je věnována rodinám s dětmi.

Praha 7

V Praze 7 je dobře a to i proto, protože tam funguje naše řešení. Jestliže chcete požádat o podporované bydlení na území Prahy 7 a splňujete požadované podmínky, můžete se přihlásit do pořadníku podporovaného bydlení. Byty se sníženým nájmem jsou přednostně určeny pro cílenou pomoc ohroženým občanům MČ Praha 7. Proto doporučujeme žádost a požadavky nejprve konzultovat na našem Kontaktním místě pro bydlení, kde vám poradí, jak situaci nejlépe řešit, a následně  vám i pomohou s vyplněním žádosti či můžete získat prostředky na úhradu nákladů z bydlení formou půjčky či daru z Humanitárního fondu Prahy 7. 

Praha 10

V Praze 10 je dobře a to i proto, protože tam funguje naše řešení. V roce 2019 Praha 10 přijala nové zásady pronajímání bytů. Změnil se způsob práce bytové komise. Byla zintenzivněna účast sociálního a bytového odboru na tvorbě bytové politiky i jejich vzájemná kooperace. Bylo otevřeno kontaktní centrum bydlení. Došlo k navázání spolupráce s poskytovateli sociálních služeb na zajištění sociální práce v bytech. A v neposlední řadě byly zmapovány rodiny na ubytovnách a v azylovém domě a do bytů se dostaly první domácnosti v závažné bytové nouzi.„Úplně jsme změnili celkovou strategii. Dřívější princip losování, tedy úplné náhody, jsme nahradili sofistikovaným bodovacím systémem, v němž jsou zvýhodňováni lidé s komplexními problémy v závažné bytové nouzi. Ti dříve vůbec neměli šanci na byt dosáhnout, výše příjmů totiž nebyla omezena jen shora, ale i zezdola,“ popisuje místostarosta MČ Praha 10 Petr Beneš (Piráti), jenž má bytovou politiku v gesci.

Jihlava

V Jihlavě je dobře a to i proto, protože tam funguje naše řešení. Od dubna 2020 město realizuje projekt Jednotné místo pro bydlení Jihlava. Předmětem projektu je vytvoření jednotného místa pro bydlení jako klíčového kroku k zavedení systému ukončování bytové nouze na území statutárního města Jihlavy s cílem koordinace podpory domácností v přístupu k adekvátnímu bydlení a prevence jeho ztráty formou poradenství, depistáže a síťování na dostupné služby a zajištění přesných informací o počtu domácností v bytové nouzi na území města a efektivitě řešení bytové nouze dalšími subjekty. V rámci projektu vznikne jednotného místa pro bydlení, poskytující poradenství osobám v bytové nouzi a jejich kontaktování na další odborné služby s důrazem na prevenci ztráty bydlení.