6/27/2023

Chybí peníze v sociálních službách, napsali jsme panu premiérovi Petru Fialovi v otevřeném dopise

Vláda stále nevrátila 10 % alokace zpět do Evropského sociálního fondu plus a to navzdory probíhající socio-ekonomické krizi. Odeslali jsme proto v pondělí 26. 6. 2023 premiéru Petru Fialovi otevřený dopis, ve kterém ho žádáme o napravení situace. Celý text otevřeného dopisu si můžete přečíst níže.

V Praze dne 26. 6. 2023

 

Vážený pane premiére,

Tímto dopisem bychom chtěli navázat na naši předchozí komunikaci ohledně našeho požadavku na převedení 10 % alokace z Fondu soudržnosti zpět do Evropského sociálního fondu plus. Navazujeme na dopis ze dne 14. dubna 2023, který jsme obdrželi od ředitele odboru pana Ing. Jakuba Kajzlera.

V odpovědi pan Ing. Kajzler uvádí, že o provedení uvedené realokace nebylo dosaženo na vládní úrovni shody, resp. že realokace nebyla schválena jako potřebná a akutní. Jako důvod zde uvádí zlepšující se socioekonomickou situaci a příslušná vládní opatření. Taktéž zde zmiňuje nejnižší podíl nezaměstnaných osob v rámci celé EU.

S uvedenými závěry nemůžeme v žádném případě v době probíhající socio-ekonomické krize souhlasit. V důsledku převedení 10 % alokace minulou vládou nám chybí finanční prostředky v celé řadě oblastí – například se jedná o oblasti zaměřené na deinstitucionalizaci pobytové péče pro děti a seniory, energetické poradenství, aktivit zamřených na integraci uprchlíků a podporu dalších osob zasažených válkou na Ukrajině. Dále se jedná o oblasti zaměřené na podporu sociálního bydlení, na výzvy zaměřené na sociální začleňování a podporu sociálních služeb, kde je nutno navýšit kapacity a celkovou dostupnost.

Finanční prostředky také chybí v oblasti inovativních projektů, souvisejících s legislativou týkající se dostupného bydlení, zákonu o sociálních službách, zákonu o ochraně dětí apod. Na základě údajů, které máme k dispozici, vyplývá, že aktuální alokace vypsaných výzev činí 5,086 mld. Kč, objem předložených žádostí k nim činil 9,8 mld. Kč.Rozdíl ve výši 4,7 mld. Kč je tedy významný. Projektová kapacita je tak zcela nedostatečná a projektové žádosti jsou řadě žadatelům vraceny či odloženy. Poslední návrh z MMR byl převést pouze 5 %, tj. 135 milionů euro, což by bylo velmi nedostatečné.  

Vážený pane premiére, aktuálně se nacházíme v situaci, kdy chudoba ohrožuje stále početnější skupinu obyvatel, přičemž dávkový systém stále nefunguje natolik efektivně, aby vykryl průběžné zdražování energií, potravin, léků a dalších základních potřeb. To vše má následně přímý dopad na nejohroženější skupiny obyvatel – zejména chudé rodiny, rodiče samoživitele a seniory. Argument vysokou zaměstnaností také zcela neodpovídá realitě, jelikož je v Česku vysoký počet těch, kteří se nacházejí v šedé oblasti pracovního trhu.

Minulý rok nám bylo ve Vašem odpovědním dopisu ze dne 22. června 2022, který reagoval na naše vyjádřené obavy, písemně přislíbeno, že v případě potřeby nic nebrání zpětnému převodu peněz kdykoliv v průběhu programového období a sděloval jste, že je toto předem předjednáno
s panem ministrem financí Zbyňkem Stanjurou, který s takovým postupem počítá.

Aktuálně NNO ohrožuje také návrh Ministerstva financí ČR aktualizovat “Pravidla pro spolufinancování” v návaznosti na vydání konsolidačního balíčku. Tato změna by způsobila významné zmenšení absorpční schopnosti vypisovaných výzev, obzvláště ze strany NNO. Katastrofální důsledky by takováto úprava byla pro město Prahu, kde by podíl spolufinancování byl 50 %. Velké dopady by tato revize pravidel měla i v případě, kdy je v operačním programu aplikován systém vypisování výzev obecně pro celou ČR(příkladem je Operační program Zaměstnanost plus). V takovém případě při aplikaci pro-rata by to znamenalo u každé vypisované výzvy spoluúčast pro NNO ve výši cca 13,3 % bez ohledu na kategorii.

Již průzkum realizovaný MPSV v roce 2019ukázal, že pokud by byl aplikován podíl vyšší než
5 %, tak to má výrazný dopad na absorpční kapacitu. Už interval 0 až 5 % má také vliv na absorpční kapacitu, ale jakékoliv navýšení nad 5 % má enormní vliv na absorpční kapacitu a podávání těch projektů ze strany NNO.  

Vážený pane premiére, znovu Vás tak žádáme o přehodnocení postoje a zasazení se o návrat alokace 10 % finančních prostředků zpět do sociálního sektoru a také v zamezení negativní aktualizace Pravidel financování dle návrhu ministerstva financí.  Zároveň Vás také žádáme
o setkání s Vámi, na kterém bychom mohli podrobněji hovořit o nastalé situaci a možnostech nápravy. Věříme, že Vás nastalá situace a budoucnost lidí v Česku zajímá a že se zasadíte o to, aby se úroveň jejich života nezhoršovala, ba naopak, aby se postupně znovu začala zlepšovat.

 

Kontaktní osoba za iniciativu Zabydlení:

Mgr. Iva Kuchyňková

Charita Česká republika

Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha

e-mail: iva.kuchynkova@charita.cz

mobil: 603 280 738

 

Na vědomí zasláno:

Ing. Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí ČR

Ing. Zbyněk Stanjura, ministr financí ČR

PhDr. Ivan Bartoš ,Ph.D., ministr pro místní rozvoj ČR

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., ministerstvo školství ČR

Zpět na aktuality