6/27/2023

Otevřený dopis eurokomisaři Nicolasi Schmitovi ve věci převedení 10 % alokace ESF+

V pondělí 26. 6. 2023 poslala iniciativa Za bydlení spolu s dalšími více než 30 organizacemi otevřený dopis eurokomisaři Nicolasi Schmitovi, aby vyjádřil podporu snaze iniciativy zabránit krácení Evropského sociálního fondu plus v současném programovém období. Celé znění otevřeného dopisu si můžete přečíst níže.

V Praze dne 26. 6. 2023

 

Vážený pane eurokomisaři Schmite,  

 

jelikož jste nám již v minulosti vyjádřil podporu v naší snaze zabránit krácení Evropského sociálního fondu plus v programovém období 2021-2027, dovolujeme si obrátit se na Vás v této věci znovu.

 

V důsledku převedení 10 % alokace minulou vládou z ESF+ do Fondu soudržnosti, nám finanční prostředky nejvíce chybí například v těchto oblastech:  

 

-         V oblasti podpory ve výzvách zaměřených na sociální začleňování v sociálně vyloučených lokalitách (oborné sociální poradenství, řešení dluhové problematiky, komunitní práce a nízkoprahové služby pro děti)  

-         V oblastech zaměřených na deinstitucionalizaci(transformaci) pobytové péče pro ohrožené děti  

-         V oblasti deinstitucionalizace a humanizace bytových služeb pro seniory (včetně významného posílení terénní péče)  

-         V oblasti větší podpory sociálních služeb, je nutno navýšit kapacity a dostupnost sociálních služeb (azylové domy, domy na půlcesty, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny, osobní asistence, intervenční centra)  

-         V oblasti aktivit zaměřených na podporu integrace cizinců(Ukrajinců) a na podporu dalších osob zasažených dopady ruské agrese na Ukrajině 

-         V oblasti zaměřené na podporu sociálního bydlení, podporu nástrojů prevence ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení (včetně podpory sociálního bydlení pro ukrajinské uprchlíky, kteří se nacházejí v nouzovém ubytování na území ČR)

 

Finanční prostředky také chybí v oblasti inovativních projektů. Česká republika přitom prochází revizí mnoha legislativních zákonů týkajících se sociální oblasti, například se jedná o zákon o sociálních službách, zákon o sociálně-právní ochraně děti, profesní zákon sociálních pracovníků, který se má připravovat, zákon o podpoře v bydlení, a další. Ověřování si nových přístupů je přitom základem pro sestavení nové nebo novelizované legislativy. 

Pro kontext uvádíme například aktuální stav alokace vypsaných a již uzavřených výzev v prioritě 2 Sociální začleňování OPZ+, kde alokace vyhlášených výzev činila cca 5,086 mld. Kč, objem předložených žádostí k nim činil 9,8 mld. Kč, rozdíl ve výši 4,7 mld. Kč lze považovat za významný“.

 

Je evidentní, že v současné socioekonomické krizi je alokace Operačního programu Zaměstnanost plus nedostatečná k řešení problémů v oblastech přístupu k zaměstnání, sociálnímu začleňování i materiální deprivaci. 

Nyní se nacházíme v situaci, kdy chudoba ohrožuje stále početnější skupinu obyvatel a systém dávek nefunguje dostatečně pružně, aby vykryl průběžné zdražování energií, potravin, léků a dalších základních potřeb. To vše má následně přímý dopad na nejohroženější skupiny obyvatel – zejména chudé rodiny, rodiče samoživitele a seniory.  

 

Pane komisaři Schmite, obracíme se na Vás s žádostí o podporu, aby se zvýšil tlak na vyjednávání ve věci nezbytné realokace finančních prostředků. 

V naší snaze nacházíme zastání i ze strany představitelů měst a obcí. Zmínění zástupci však vyjádřili obavu, že pokud se veřejně postaví za tento požadavek, mohlo by následně dojít ke krácení prostředků na výstavbu a údržbu lokální dopravní infrastruktury v jejich obcích. Nemohou se proto zasazovat, byť by chtěli, proto, aby byly finanční prostředky do OPZ+ a OP JAK vyňaty z prostředků potřebných pro obyvatele obcí. Toto by pak významně dopadlo na chudé lidi v daných obcích.  

 

Je smutnou skutečností, že v Česku je dosud kvalita dopravních staveb na nepříliš dobré úrovni, tato konkrétní částka však zásadním způsobem současný stav příliš neovlivní a sociální sektor významně postihne.  

 

V Česku se v ESF+ krátilo s odůvodněním na vysokou zaměstnanost, daná čísla však vůbec neodpovídají realitě. Je zde významný počet lidí, kteří jsou vyřazeni z registrů Úřadu práce ČR a pracují v šedé ekonomice. Dále je nutné zmínit, že reálná hodnota alokace se snižuje
s tím, jak šla hodnota eura oproti české koruně dolů. Česko je také druhou nejpostiženější zemí inflací v rámci EU. 

Je také vhodné připomenout, že podporované aktivity byly významně rozšířeny například o podporu služeb na sociálně zdravotním pomezí, podporu transformace a deinstitucionalizace pobytových služeb pro seniory, systému péče pro ohrožené děti, a to hodnotíme kladně. Dále byl v OPZ+ zaveden nově, a to právě na podnět ze strany EK, nový specifický cíl, který je zaměřen na integraci romské menšiny.

Celková výše částky je tím pádem ale znatelně nižší pro další kategorie. Vedle toho bylo třeba také v minulých měsících uvolnit prostředky na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.  

 

Bylo nám minulý rok vládou písemně přislíbeno, že v případě potřeby nic nebrání zpětnému převodu peněz kdykoliv v průběhu programového období. Tato situace byla předjednána s panem ministrem financí Zbyňkem Stanjurou. Vláda při projednávání našeho požadavku navrácení 10 % alokace nenašla shodu a pan premiér Petr Fiala navrácení finančních prostředků zpět do ESF+ odmítá. 

 

Aktuálně NNO ohrožuje také návrh Ministerstva financí ČR aktualizovat “Pravidla pro spolufinancování” v návaznosti na vydání konsolidačního balíčku. Tato změna by způsobila významné zmenšení absorpční schopnosti vypisovaných výzev, obzvláště ze strany NNO. Katastrofální důsledky by takováto úprava byla pro město Prahu, kde by podíl spolufinancování byl 50 %. Velké dopady by tato revize pravidel měla i v případě, kdy je v operačním programu aplikován systém vypisování výzev obecně pro celou ČR (příkladem je Operační program Zaměstnanost plus). V takovém případě při aplikaci pro-rata by to znamenalo u každé vypisované výzvy spoluúčast pro NNO ve výši cca 13,3 % bez ohledu na kategorii.  

Již průzkum realizovaný MPSV v roce 2019 ukázal, že pokud by byl aplikován podíl vyšší než 5 %, tak to má výrazný dopad na absorpční kapacitu. Už interval 0 až 5 % má také vliv na absorpční kapacitu, ale jakékoliv navýšení nad 5 % má enormní vliv na absorpční kapacitu
a podávání těch projektů ze strany NNO.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí již dříve navrhovalo revizi pravidel, která by zajistila nulovou spoluúčast pro NNO bez nutnosti udělování výjimky. Tento návrh pana ministra Jurečky však vládou nebyl přijat. NNO se oprávněně obávají, že při zvýšení spolufinancování nebude možné rozhodnout o 0% spolufinancování projektů. Tím se evropské prostředky stanou pro spoustu neziskových organizací nedostupné. 

 

Bohužel jsme nuceni konstatovat, že tato vláda v čele s panem premiérem Petrem Fialou také nebere dlouhodobě na zřetel připomínky odborníků a podceňuje význam prevence v oblasti sociálního vyloučení.  

 

Vážený pane komisaři Schmite, prosíme Vás, abyste nás podpořil v naší snaze o návrat alokace 10 % finančních prostředků zpět do sociálního sektoru a také v zamezení negativní aktualizace Pravidel financování dle návrhu ministerstva financí.  

 

Doufáme ve vaši kladnou odpověď a účinnou podporu a pomoc.  

 

 

Kontaktní osoba za iniciativu Za bydlení:

Charita Česká republika / Caritas Czech Republic

Iva Kuchyňková, e-mail: iva.kuchynkova@charita.cz

Vladislavova1460/12, 110 00 Prague

Czech Republic

Zpět na aktuality