6/13/2022

Výzva Vládě České republiky ve věci financování sociálních služeb z evropských fondů

Vážený pane premiére, vážené ministryně a ministři, obracíme se na Vás za iniciativu Za bydlení, která sdružuje poskytovatele sociálních služeb, organizace pracující s dětmi a mladými, rodinami, osobami se zdravotním postižením i se starými lidmi, dále také uživatele sociálních služeb, lidi se zkušeností s bytovou nouzí či bezdomovectvím, lidskoprávní organizace či zástupce akademického sektoru, a to ve věci procesu přípravy rozdělení a nastavení čerpání alokací prostředků Evropského sociálního fondu v České republice pro nové programové období 2021–2027 (ESF+).

Když jsme se před necelými dvěma lety dozvěděli, že vláda Andreje Babiše chystá krácení finančních prostředků ESF+ o25 procent, zaslali jsme premiérovi i příslušným ministryním několik výzev. V nich jsme se ohradili proti vyvádění prostředků z ESF+ do infrastrukturních fondů, požádali o zachování jeho alokace minimálně v původně plánované výši navrhované Evropskou komisí a nabídli naši expertizu v dalším procesu nastavení čerpání ESF+. Dosáhli jsme pouze snížení navrhovaného krácení finančních prostředků, a to o 10 %. Vládu jsme proto znovu žádali o zachování Evropskou komisí navrhované alokace, bohužel však bezvýsledně.

Nyní doufáme a věříme, že Vy jakožto nová vláda tyto chybné kroky svým rozhodnutím a jednáním napravíte. Obzvláště v době, kdy jsou finance z ESF+ v Česku potřebné nejen na zajištění preventivních sociálních služeb, ale i na pomoc lidem zasaženým socioekonomickou krizí v důsledku koronavirové pandemie, energetické krize, rostoucí inflace i ruské agrese na Ukrajině.

Česká republika čelí řadě výzev v sociální oblasti, u nichž k pokroku v řešení významnou měrou přispívá právě ESF. Mezi jinými to jsou strukturální problémy jako nedostatečné zastoupení žen s dětmi a zranitelných skupin na trhu práce, regionální koncentrace chudoby a růst počtu sociálně vyloučených lokalit, předluženost, bezdomovectví a vyloučení z bydlení, stárnutí obyvatelstva, převaha ústavní péče oproti komunitní podpoře.

Byly to právě prostředky ESF, které přispěly mimo jiné k tomu, aby děti bez rodin nemusely vyrůstat v ústavech, aby mohly vzniknout mikro jesle či 1500 dětských skupin pro 20 tisíc dětí, aby mohlo dojít k transformaci péče o duševní zdraví i k podpoře integrace Romů či realizaci programů s prokazatelným dopadem na snížení recidivy. V rámci programu OPZ se také vzdělalo 3000 zdravotních sester a 1250 lékařských pracovníků a farmaceutů. OPZ dále pomáhá v podpoře řešení bezdomovectví, obětem trestné činnosti či rodičům samoživitelům.

Dalším chybným krokem předchozí vlády, o jehož nápravu Vás tímto žádáme, je úprava Pravidel spolufinancování projektů z prostředků EU pro programové období 2021–2027. Požadujeme, aby byla znovu zavedena výjimka, jež u projektů v oblasti sociálních a dalších podpůrných služeb nevyžaduje finanční spoluúčast. Nevládní neziskové a příspěvkové organizace, které pro povinné kofinancování nemají dostatečné finanční zdroje, by podle aktuálních pravidel musely všechny prostředky vynaložit na poskytování služby a teprve poté čekat na vyrovnávací platby.

Rozpočet Ministerstva práce asociálních věcí je a do budoucna i bude velmi zatížen aktuální situací v oblasti bydlení, inflace a zvyšování energií, a také konfliktem na Ukrajině. Není proto udržitelné, aby z takto napnutého rozpočtu pro MPSV byly vyčleňovány další prostředky na spolufinancování projektů. MV OPZ navíc upozorňuje, že řídící orgán podle současných pravidel nemůže o kofinancování u vyhlašovaných výzev v ESF+ o 0% spoluúčasti samostatně rozhodovat. Rozhodovat bude vedení ministerstva, a to o každé jednotlivé vypisované výzvě. Takto nastavený systém vede k administrativní zátěži jak na straně ministerstva, tak na straně odborníků, kteří se na zpracování výzev podílí.

Domníváme se, že současná situace je naprosto nepřijatelná a že je nutno změnit pravidla pro čerpání evropských fondů tak, aby fungovala stejně jako v předchozím programovém období a ve shodě s tím, jak doporučil předchozí vládě ve svém usnesení z 18. března 2021 také Senát Parlamentu ČR.

Požadujeme proto, aby se vláda na svém zasedání při schvalování ESF+ zavázala, že po jeho spuštění učiní všechny potřebné kroky k navrácení převedených 10 % alokace ze strukturálních fondů zpět do ESF+ a rozhodne o přepracování Pravidel pro spolufinancování tak, aby byla nastavena pro ESF+ stejně jako v předchozím programovém období.

Vážený pane premiére, vážené ministryně a ministři, děkujeme za zohlednění našich podnětů. Věříme, že budete v souladu se svým programem prosazovat efektivní proevropskou politiku a že dokážete napravit chyby, které při nastavování ESF+ pro nové programové období učinila předchozí vláda. Rádi s Vámi v této oblasti povedeme další dialog.

 

Na vědomí zasláno: 

Ing. Marian Jurečka, ministr práce asociálních věcí ČR

Ing. Zbyněk Stanjura, ministr financí ČR

Zpět na aktuality