Vyhodnotili jsme koncept Zákona o podpoře v bydlení z roku 2022 podle Desatera dobrého zákona o dostupnosti bydlení.

Bod desatera

Naplňuje bod

Odůvodnění

1. Důraz na prevenci

ANO

Zákon ukládá povinnost (a vytváří podmínky) pro vybudování kontaktních míst bydlení ve všech ORP.

2. Všeobecně dostupná síť (adekvátní) podpory pro všechny, kdo se ocitnou v bytové nouzi

SPÍŠE ANO

Povinnost zřídit kontaktní místa bydlení mají mít všechna ORP. Lze předpokládat, že napříč ČR dojde k využívání garančních systému pracujících se soukromými byty. Zapojení obcí ve smyslu poskytnutí obecních bytů pro účely sociálního bydlení nicméně bude dobrovolné.

3. Široká paleta v praxi ověřených nástrojů podpory v bydlení (tj. i jiných nástrojů, než je výstavba sociálních bytů)

ANO

To je podstata zákona, počítá s využíváním MOP na kauce, garančních systémů kryjících rizika soukromých majitelů, kompenzacemi pro obce realizující sociální bydlení.

4. Adekvátní,předvídatelné a stabilní financování bez nadbytečné administrativní zátěže

ANO

Financování podpory v bydlení je primárně založené na státních příspěvcích, činnost kontaktních míst bydlení na nárokové dotaci.

5. Reálnost

SPÍŠE ANO

Nepočítá s nerealistickými povinnostmi pro obce (typu věnovat určitý počet bytů pro účely sociálního bydlení).

6. Minimalizace příležitostí pro byznys s chudobou: využívání standardních bytů v běžné zástavbě, jejichž kvalita podléhá veřejné kontrole

ANO

Zákon upravuje podmínky pro kvalitu bytů v systému i jejich umístění. Zpřístupnění vyhovujících bytů pro účely sociálního bydlení díky zavedení garancí pro pronajímatele omezí pole působnosti pro obchodníky s chudobou.

7. Důraz na kvalitu procesu zabydlování a minimalizaci rizik s ním spojených

ANO

Zákon upravuje adekvátní a zaručené financování podpory po zabydlení / asistence v bydlení, současně upravuje obsah asistence, kvalifikační požadavky na její výkon a způsob metodického vedení a kontroly realizace.

8.  Místně specifická řešení

ANO

Ano, díky široké paletě nástrojů a nestanovování povinnosti jej lze uplatňovat všude stejně.

9. Jasná nediskriminační pravidla a podmínky pro poskytování podpory

ANO

Poskytování státní podpory (příspěvků) má jasná pravidla a podmínky, včetně vymezení způsobilých domácností.

10. Individualizace poskytované podpory

ANO

Poskytování veškeré podpory podle zákona vychází z individuálního plánu podpory v bydlení založeném na komplexním vyhodnocení situace domácnosti.

Celé znění Desatera dobrého zákona o dostupnosti bydlení najdete zde.