Vyhodnotili jsme Komplexní pozměňovací návrh poslanců ČSSD a ANO z roku 2021 z hlediska Desatera dobrého zákona o dostupnosti bydlení.

Bod desatera

Naplňuje bod

Odůvodnění

1. Důraz na prevenci

SPÍŠE NE

Důraz pouze proklamativní. Nejasné finanční zajištění.

2. Všeobecně dostupná síť (adekvátní) podpory pro všechny, kdo se ocitnou v bytové nouzi

NE

Realizace bude probíhat jen v některých obcích (pravděpodobně malém počtu).

3. Široká paleta v praxi ověřených nástrojů podpory v bydlení (tj. i jiných nástrojů, než je výstavba sociálních bytů)

NE

Založeno v podstatě pouze na jednom, v praxi zatím neověřeném, nástroji (veřejně prospěšné bytové společnosti).

4. Adekvátní,předvídatelné a stabilní financování bez nadbytečné administrativní zátěže

NE

Pouze dotace, které jsou nepředvídatelné, nestabilní a administrativně náročné.

5. Reálnost

NE

Nejasný právní i ekonomický model. Slabé pobídky pro zapojení do systému.

6. Minimalizace příležitostí pro byznys s chudobou: využívání standardních bytů v běžné zástavbě, jejichž kvalita podléhá veřejné kontrole

SPÍŠE ANO

Evidence realizátorů přes ORP. Definuje vyhovující bydlení.

7. Důraz na kvalitu procesu zabydlování a minimalizaci rizik s ním spojených

SPÍŠE NE

Spíše proklamativní důraz na prevenci ztráty bydlení bez garance stabilního financování.

8.  Místně specifická řešení

NE

Pouze jeden nástroj pro celou ČR.

9. Jasná nediskriminační pravidla a podmínky pro poskytování podpory

SPÍŠE NE

Jasné vymezení bytové nouze. Jinak vágní.

10. Individualizace poskytované podpory

NE

Pouze jeden nástroj pro všechny.

Celé znění Desatera dobrého zákona o dostupnosti bydlení najdete zde.