Návrh Zákona o podpoře v bydlení (MPŘ/červen 2023)

Vyhodnocení podle Desatera dobrého zákona o dostupnosti bydlení iniciativy Za bydlení (zde)

Paralelně s přijetím a implementací navrženého zákona o podpoře v bydlení je důležité, aby stát promítal  podporu v bydlení i do dalších souvisejících politik. Těmi jsou výstavba dostupného bydlení, nastavení systému sociálních dávek, dávek na bydlení a jejich efektivní provazba (včasnost a pravidelnost vyplácení, maximální možná automatizace) se systémem podpory v bydlení, úprava nájemních vztahů tak, aby již nedocházelo k řetězení krátkodobých nájemních smluv, atd. Pro úspěšnou implementaci navrhovaného zákona je nutné, aby byly investice a parametry výzev v programech jako IROP, Výstavba a dalších nastaveny podle potřeb obcí a domácností a aby pomohly rozvíjet obecní podporované bydlení a bydlení s garancemi.

Bod desatera

Naplňuje bod

Odůvodnění

1. Důraz na prevenci

ANO

Zákon ukládá povinnost (a vytváří podmínky) pro vybudování kontaktních míst bydlení ve všech 205 obcích s rozšířenou působností (ORP) a 22 pražských městských částech. Nárok na podporu nemají jen domácnosti v bytové nouzi, ale i domácnosti ohrožené ztrátou bydlení.

2. Všeobecně dostupná síť (adekvátní) podpory pro všechny, kdo se ocitnou v bytové nouzi

SPÍŠE ANO

Povinnost zřídit kontaktní místa bydlení mají mít všechna ORP. Lze předpokládat, že v různých místech ČR dojde k využívání systému garancí pro majitele, které napomohou zabydlení domácností z bytové nouze do bytů v soukromém vlastnictví. Zapojení obcí ve smyslu poskytnutí obecních bytů pro účely sociálního bydlení nicméně má ale být pouze dobrovolné. To znamená, že bydlení pro lidi v bytové nouzi nemusí být dostupné v místech, kde neposkytnou byty ani soukromí majitelé ani obce.

3. Široká paleta v praxi ověřených nástrojů podpory v bydlení (tj. i jiných nástrojů, než je výstavba sociálních bytů)

ANO

To je podstata zákona, počítá s využíváním dávky mimořádné okamžité pomoci (MOP) na kauce, garančních systémů kryjících rizika soukromých majitelů, kompenzacemi pro obce realizující sociální bydlení.

4. Adekvátní,předvídatelné a stabilní financování bez nadbytečné administrativní zátěže

SPÍŠE ANO

Návrh zákona není postaven na finančním mechanismu ad hoc dotací, které jsou závislé na prostředcích z fondů EU, a tedy nepředstavují dlouhodobé předvídatelné a stabilní financování, a zároveň jsou náročné na administraci. Financování podpory v bydlení je primárně založené na státních příspěvcích. Navržená výše příspěvků je adekvátní.

Pokud jde o předvídanost, výše navržených příspěvků je jasně daná (příjemci ví, kolik obdrží), a na rozdíl od dotací z evropských fondů, se příjemci nemusí obávat, zda finance skutečně obdrží. Nevýhodou navrženého finančního mechanismu, který je založen na principu výkonového financování (podpora je vyplácena formou příspěvků na domácnost) je skutečnost, že poskytovatelé podpory nemusí vždy dopředu vědět, kolik domácností budou podporovat, na jakou úhrnnou výši příspěvků budou mít nárok a jaké personální zajištění služby budou potřebovat. To může být limitující zejména v případě asistence v bydlení. Určité předvídatelnosti financování mohou poskytovatelé asistence v bydlení dosáhnout v případě, že spolupracují s realizátory programů bydlení s garancí (nebo pokud samy tyto programy realizují). Pokud např. poskytovatel ví, že dojde k získání deseti bytů pro zabydlení deseti domácností, kterým bude poskytována asistence v bydlení, mohou kapacity asistence nastavit odpovídajícím způsobem.

5. Reálnost

ANO

Návrh zákona nepočítá s nerealistickými povinnostmi pro obce (jako například poskytnout  určitý počet bytů pro účely sociálního bydlení). Povinnost otevření kontaktního místa bydlení je realisticky stanovena pro 205 obcí s rozšířenou působností (ORP) a 22 pražských městských částí, nikoli pro všech více než 6 200 obcí, z nichž téměř 90 % má do dvou tisíc obyvatel.

S ohledem na navržené podmínky pro poskytování garancí pro majitele, asistence v bydlení i dalších podpůrných opatření je reálné, že se najde  dostatek poskytovatelů podpory v bydlení (ne bytů), kterou návrh zákona upravuje.

Závěrečná zpráva o dopadu regulace (RIA) pracuje s realisticky nízkými odhady počtu domácností, které se podaří každoročně dostat z bytové nouze do standardního bydlení (RIA např. předpokládá, že do systému bydlení s garancí se dostane 2 000 bytů ročně, tedy přibližně 1 % z 200 000 bytů, které jsou v ČR každoročně nabízeny k pronájmu).

6. Minimalizace příležitostí pro byznys s chudobou: využívání standardních bytů v běžné zástavbě, jejichž kvalita podléhá veřejné kontrole

ANO

Zákon upravuje podmínky pro kvalitu bytů v systému i jejich umístění (jejich plnění bude kontrolovat obecní i krajský úřad). Zpřístupnění vyhovujících bytů pro účely sociálního bydlení díky zavedení garancí pro pronajímatele omezí pole působnosti pro obchodníky s chudobou.

7. Důraz na kvalitu procesu zabydlování a minimalizaci rizik s ním spojených

ANO

Klíčovým opatřením pro snížení možných rizik spojených se zabydlováním lidí, kteří byli dlouho vylučováni z běžného trhu s bydlením do standardních bytů, je poskytování kvalitní asistence v bydlení v adekvátní intenzitě. Zákon upravuje adekvátní a zaručené financování podpory po zabydlení / asistence v bydlení (viz bod 4), současně upravuje obsah asistence, kvalifikační požadavky na její výkon a způsob metodického vedení a kontroly její realizace.

8.  Místně specifická řešení

ANO

Zákon upravuje podmínky pro využívání široké palety nástrojů podpory v bydlení, aniž by plošně stanovoval, co přesně se má kde realizovat.

Výjimkou je povinnost zajišťovat agendu kontaktního místa bydlení všemi obcemi se statusem ORP. I v tomto případě ovšem návrh umožňuje zohlednit místní specifika, protože nestanovuje, jak přesně má kontaktní místo vypadat, kde má být umístěno atd.

9. Jasná nediskriminační pravidla a podmínky pro poskytování podpory

ANO

Návrh zákona jasně upravuje, kdo je oprávněnou domácností pro základní poradenství (kdokoli) a kdo pro tzv. „bytová“ podpůrná opatření zahrnující podporu směřující k získání pronájmu bytu (primárně osoby v bytové nouzi).

10. Individualizace poskytované podpory

ANO

Zákon upravuje povinnost zprostředkovat k pronájmu byt, který je vhodný pro konkrétní domácnost. Umožňuje i individualizaci poskytované asistence v bydlení.

Celé znění Desatera dobrého zákona o dostupnosti bydlení najdete zde.